KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza, ul. J. Rosłońskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: iod@iod.bizpoczta.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w punkcie I.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:
a) w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego,
b) gdy będzie to niezbędne w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej,
c) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy,
d) na podstawie Twojej zgody, w zakresie i celu, które tam określisz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

IV. Odbiorcy danych
W niektórych sytuacjach będziemy przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze zadania. Twoje dane będziemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, organom i instytucjom, które będą uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych
Twoje dane będziemy przechowywać jedynie przez czas niezbędny do realizacji celów, które wskazaliśmy w punkcie III, a potem przez okres i w zakresie wymaganym od nas przez przepisy prawa.

VI. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) prawo do żądania usunięcia danych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do cofnięcia zgody – jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, której nam udzieliłaś/eś, możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pisemnie, telefonicznie lub osobiście.

Skip to content