Kalendarium wydarzeń

 Data

 Wydarzenie

 5.04.1910  Oddanie przez doktora Jana Głogowskiego w testamencie domu i przylegających wokół placów miastu Ostrowcu, w celu utworzenia szkoły męskiej średniej ogólnokształcącej.
 9.02.1913  Otwarcie w Ostrowcu przy ulicy Iłżeckiej w domu Żaka czteroklasowego progimnazjum męskiego. Pierwszym dyrektorem szkoły został Stefan Czapliński. Naukę podjęło 100 uczniów
 1915  Powstanie I zastępu drużyny harcerskiej w klasie IV Gimnazjum – początek I Ostrowieckiej Drużyny Harcerskiej im. M. Langiewicza. Organizatorem był prefekt gimnazjum ks. Władysław Muszalski.
 1915  Zamknięcie szkoły w wakacje po roku szkolnym 1914/1915 – wybuch I wojny światowej.
 VII 1915  Powołanie Rady Opiekuńczej Progimnazjum.
 1.09.1915  Rozpoczęcie działalności prywatnego pięcioklasowego progimnazjum w budynku doktora Jana Głogowskiego z polskim językiem wykładowym. Dyrektorem zostaje Sławomir Czerwiński.
 1915/1916  Przekształcenie progimnazjum w gimnazjum.
 1916/1917  Powołanie Rady Opiekuńczej Szkoły w składzie: Adam Mrozowski, Szczepan Bratkowski, Roman Darowski, Tomasz Głowacki, dr Adam Wardyński, Wacław Wodecki, Edward Wołowski.
 1916  Utworzenie Towarzystwa Pomocy Szkolnej.
 1916/1917  Wydzierżawienie przez Radę Miasta od kupca Józefa Pfeffera dawnych koszar wojsk rosyjskich przy ulicy Polnej 54 i przeniesienie tam siedziby gimnazjum. Dotychczasowy budynek w zamian przejmuje Rada Miasta (do dnia dzisiejszego jest tam Urząd Miasta Ostrowca Św.)
 1917  Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez Bolesława Hulewicza (dyrektor do 1921).
 01.09.1919  Upaństwowienie gimnazjum (brak opłat za naukę). Szkoła przyjmuje nazwę Państwowe Gimnazjum Męskie.
 1919  Rozpoczyna działalność gazetka szkolna “Na szkolnej ławie”.
 1920  Zdanie pierwszej matury przez siedmiu uczniów szkoły: Edwarda Dryjańskiego, Stanisława Duczyńskiego, Henryka Epsztaina, Józefa Reńskiego, Michała Słowikowskiego, Izydora Stępnia oraz Mariana Witkowskiego. Były to pierwsze świadectwa maturalne wydane w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 1920  Śmierć czterech harcerzy – uczniów szkoły podczas bitew z Armią Czerwoną w czasie wojny polsko bolszewickiej: Zygmunta Derlikowskiego (z klasy VII), Rusława Szydłowskiego (z klasy V), Bolesława Kulczugi (z klasy VII) oraz Antoniego Życkiego (z klasy V).
 1921  Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez Wilhelma Romiszewskiego (dyrektor do 1934).
 2.05.1923  Otrzymanie przez Państwowe Gimnazjum Męskie imienia Joachima Chreptowicza.
Poświęcenie sztandaru szkoły.
Odsłonięcie w starym budynku szkolnym tablicy poświęconej pamięci poległych harcerzy (tablica została ukryta po napaści ZSRR na Polskę 17.09.1939).
 1925  Rozpoczęcie działalności uczniowskiej organizacji “Bratnia Pomoc”, odpowiednika dzisiejszego samorządu szkolnego.
 1930  Wznowienie wydawania gazetki “Na szkolnej ławie”.
 1932  Wprowadzenie w Państwowym Gimnazjum Męskim systemu sześciu klas szkoły powszechnej: 4-letniego gimnazjum i 2-letniego liceum o kierunkach: humanistycznym i matematyczno-fizycznym.
 1933  Przeniesienie gimnazjum do gmachu po zlikwidowanym Seminarium Nauczycielskim (obecnie LO nr III przy ulicy Sienkiewicza).
 1934  Śmierć dyrektora Wilhelma Romiszewskiego, przejęcie kierownictwa przez Jana Rosłońskiego (nauczyciela historii), a następnie nominacja  nowego dyrektora Stanisława Jury.
 1939  Likwidacja szkoły w wyniku wybuchu II wojny światowej; zniszczenie dokumentów i pomocy naukowych przez Niemców.

Do roku 1939 świadectwa dojrzałości otrzymało 350 absolwentów.

 1940  Nawiązanie współpracy z tajnymi władzami Krakowskiego Okręgu Szkolnego i zorganizowanie sieci tajnego nauczania przez dyrektora Stanisława Jurę. Powstały komplety tajnego nauczania, które prowadzili nauczyciele: Ewelina Lipko, Maria Wójcik, Konstanty Mazurkiewicz, Wanda Wyszyńska, Jan Szymański, Lidia Kobierzyńska, Florian Szozda, Jan Rosłoński, Roman Pyć.
 1940  Zamordowanie przez NKWD dziewięciu absolwentów i wychowanków szkoły w Katyniu i w Charkowie.
 1940-1942  Wzmożone prześladowania nauczycieli i uczniów: aresztowania, morderstwa, wysyłanie do obozów pracy.
Podczas II wojny światowej zamordowani zostali nauczyciele: Stanisław Czubak i Jakub Holler, zaś więzienną i obozową katorgę przeżyli: Bronisław Filus, Florian Szozda, Eugeniusz Step, Władysław Jasiewicz. Tadeusz Borkiewicz działał w szeregach Armii Krajowej.
Wielu wychowanków “Chreptowicza” oddało swe młode życie w różnych okolicznościach okresu wojny. W Katyniu i Charkowie zamordowani zostali Wacław Czerwonko, Edward Dudziński, Bogusław Dybiec, Augustyn Łodykowski, Wacław Nowak, Bolesław Otko, Stanisław Pronobis, Marian Matyszczak, Sławomir Wardyński. W walce z Niemcami zginęli: Jan Piwnik “Ponury”, por. Tadeusz Kozłowski, Zdzisław Toborek, Tadeusz Przybysławski, Kazimierz Manowski, Mieczysław Wąs, Wacław Pękalski. Podczas egzekucji polegli: Tadeusz Gallewicz, Tadeusz Gryglewicz, Stanisław Kasiński. W obozie koncentracyjnym Dachau zginął błogosławiony Tadeusz Dulny (wyniesiony na ołtarze przez Papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r.)
 12.02.1945  Pierwsze zebranie organizacyjne Rady Pedagogicznej w domu dyrektora Stanisława Jury, w celu zorganizowania szkoły w nowych warunkach.
 07.03.1945  Otwarcie Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Joachima Chreptowicza w zniszczonym budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza. Dyrektorem zostaje Stanisław Jura.
 15.03.1945  Przekształcenie szkoły w Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza.
 1945  Rozpoczęcie działalności organizacji młodzieżowych: ZWM, OMTUR, ZMW, ZHP.
 I 1946  Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez Jana Rosłońskiego (dyrektor do 1965 r.)
 VII 1946  Pierwszy powojenny egzamin maturalny – zdało go 29 absolwentów.
 1.09.1946  Likwidacja pierwszej klasy gimnazjum (odtąd trzyletnie gimnazjum i dwuletnie liceum).
 1947  Powrót uczniów do częściowo wyremontowanego budynku szkoły przy ul. Polnej.
 1948  Połączenie organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły w ZMP kierowane przez Adama Kałużę.
 4.05.1948  Przemianowanie szkoły na 4-letnią Państwowa Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego (klasy VIII – XI)
 1.09.1952   Przejęcie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego; wprowadzenie się do budynku Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących.
 20-21.09.1958  I Zjazd Absolwentów w 45 rocznicę założenia szkoły, podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia szkole nazwy Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Chreptowicza oraz budowy nowego budynku szkolnego – “Pomnika Tysiąclecia”.
 26.09.1964  Oddanie do użytku nowego budynku szkoły.
 1.02.1965  Przejście na emeryturę dyrektora Jana Rosłońskiego; przejęcie obowiązków dyrektora przez dotychczasowego inspektora szkolnego w Ostrowcu Eugeniusza Chmielewskiego, zastępcą była nadal prof. Maria Wójcik.
 17.04.1966  Odsłonięcie na zewnętrznej ścianie budynku szkoły tablicy poświęconej żołnierzom AK, poległym podczas II wojny światowej w akcji na terenie, na którym obecnie stoi szkoła.
 1.09.1966  Otwarcie nowej sali gimnastycznej.

Brak klas pierwszych – w wyniku reformy przedłużono naukę w szkole podstawowej z 7 do 8 klas.

 XII 1966  Uznanie szkoły przez Kuratorium Okręgu Szkolnego za wiodącą i ulokowanie w niej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego pod kierownictwem Eugeniusza Chmielewskiego.
 9-10.05.1968  II Zjazd Absolwentów. Przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i Opiekuńczy.
 1968  Otwarcie stołówki szkolnej.
 1970  Szkoła otrzymuje nazwę II Liceum Ogólnokształcące im. J. Chreptowicza.
 1970-1974  Zorganizowanie klas sprofilowanych: podstawowej, matematyczno-fizycznej, humanistycznej i biologiczno-chemicznej.
Wprowadzenie ceremoniału ślubowania wierności sztandarowi szkoły dla klas I.
 1973  Liceum otrzymuje odznakę Za Zasługi dla Kielecczyzny oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 1974-1975  Przyjęcie liceum w poczet szkół stowarzyszonych w UNESCO.
 VII 1976  Przejście na emeryturę dyrektora liceum Eugeniusza Chmielewskiego, przejęcie obowiązków dyrektora przez Lucjana Stojka (dotychczasowego wicedyrektora).
 17-18.06.1978  III Zjazd Absolwentów.
Utworzenie Izby Pamiątek Szkolnych (zlikwidowana w 2002 r.)
 1980  Ustanowienie, uchwałą Rady Pedagogicznej, Święta Patrona Szkoły (4 marca każdego roku – data śmierci Joachima Chreptowicza)
 1981  Śmierć zasłużonego, wieloletniego dyrektora szkoły Jana Rosłońskiego; nazwanie jego imieniem uliczki prowadzącej od ul. Polnej do szkoły.
 1985  Wpisanie liceum do Złotej Księgi Zasłużonych dla miasta Ostrowca aktem Miejskiej Rady Narodowej.
 1987  Liceum zostaje przyjęte w poczet szkół zrzeszonych w Klubie Najstarszych Szkół Polskich.
 25-26.06.1988  IV Zjazd Absolwentów.
 1990  Powstanie Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Joachima Chreptowicza.
 1.09.1990  Zostaje oddana do użytku pierwsza w szkole pracownia komputerowa. Organizatorami pracowni i nauczycielami informatyki byli prof. Edyta Pobiega i prof. Piotr Pobiega.
 09.11.1990   Ponowne odsłonięcie oryginalnej, historycznej tablicy poświęconej pamięci poległych harcerzy w bitwach z bolszewikami w 1920 roku w nowym budynku szkoły. Tablica od II wojny była ukrywana na terenie szkoły.
 31.12.1990
1.01.1991
 Przejście na emeryturę dyrektora Lucjana Stojka; przejęcie obowiązków dyrektora przez Jerzego Golańskiego, dotychczasowego wicedyrektora.
 1.09.1991  Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez Jerzego Nowaka, a wicedyrektora przez Teresę Pękalską.
 25-27.06.1993  V Zjazd Absolwentów.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci majora Jana Piwnika “Ponurego”
 1993  Zajęcie przez szkołę I miejsca w wojewódzkim rankingu “ogólniaków”.
 V 1998  Pierwsza matura połączona z egzaminem wstępnym na AGH w Krakowie.
 19-21.06.1998  VI Zjazd Absolwentów.
 2000  Zajęcie przez szkołę 44 miejsca w ogólnopolskim rankingu szkół średnich.
 V 2001  Pierwsza matura połączona z egzaminem wstępnym na UMCS w Lublinie.
 IX 2001  Odejście na emeryturę wicedyrektor Teresy Pękalskiej i objęcie funkcji wicedyrektora przez Piotra Pobiegę.
 1.09.2002  Kolejna reforma. Szkoła zmienia nazwę na Liceum Ogólnokształcące Nr II im. J. Chreptowicza. Nauka będzie trwała tylko 3 lata.
Przychodzą pierwsi uczniowie po nowym gimnazjum.
 20-22.06.2003  VII Zjazd Absolwentów. Odsłonięcie tablicy “Katyńczyków”
 V 2004  Ostatnia matura wg dotychczasowych zasad.
Kończą naukę ostatni uczniowie 4-letniego liceum.
 2004/2005  Przystąpienie szkoły do ogólnopolskiego programu “Szkoła z klasą”.
 2005  Otrzymanie przez liceum certyfikatu “Szkoły z klasą”.
 V 2005  Pierwsza “nowa” matura. 100% absolwentów zdaje.
 9.09.2005  Odsłonięcie na budynku Urzędu Miasta (pierwszej siedzibie szkoły) tablicy upamiętniającej powstanie I Ostrowieckiej Drużyny Harcerskiej im. M. Langiewicza oraz obelisku w parku miejskim.
 22.06.2008  VIII Zjazd Absolwentów.
 04.2010  Posadzenie, w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, dębu pamięci Mariana Matyszczaka, zamordowanego w Charkowie przez NKWD.
 23.05.2012  Spotkanie założycielskie Świętokrzyskiego Klubu Najstarszych Szkół (LO im. J. Chreptowicza jest jednym z założycieli). Wicedyrektor Piotr Pobiega został wybrany prezesem ŚKNSz (wrzesień 2012 r.)
 1.09.2012  Rozpoczęcie roku Jubileuszu 100-lecia szkoły.
 I 2013  W rankingu liceów ogólnokształcących „Perspektyw” szkoła usytuowała się na 185 miejscu w Polsce, 5 – w województwie i 1 – w powiecie.
 28-30.06.2013  IX Zjazd Absolwentów. Odsłonięcie popiersia Joachima Chreptowicza w holu szkoły. Przekazanie odnowionego sztandaru.
 31.08.2013  Przejście na emeryturę dyrektora Jerzego Nowaka.
 1.09.2013  Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez Sławomira Miszczuka, wicedyrektorem pozostaje Piotr Pobiega.
 I 2014  W rankingu liceów ogólnokształcących „Perspektyw” szkoła usytuowała się na 286 miejscu w Polsce, 7 – w województwie i 2 – w powiecie. Liceum otrzymuje tytuł “Srebrnej Szkoły 2014”.
 I 2015  W rankingu liceów ogólnokształcących „Perspektyw” szkoła usytuowała się na 346 miejscu w Polsce, 7 – w województwie i 1 – w powiecie. Liceum otrzymuje tytuł “Brązowej Szkoły 2015”.
 I 2016  W rankingu liceów ogólnokształcących „Perspektyw” szkoła usytuowała się na 206 miejscu w Polsce, 4 – w województwie i 1 – w powiecie. Liceum otrzymuje tytuł “Srebrnej Szkoły 2016”.
 I 2017  W rankingu liceów ogólnokształcących „Perspektyw” szkoła usytuowała się na 236 miejscu w Polsce, 5 – w województwie i 1 – w powiecie. Liceum otrzymuje tytuł “Srebrnej Szkoły 2017”.
 I 2018  W rankingu liceów ogólnokształcących „Perspektyw” szkoła usytuowała się na 216 miejscu w Polsce, 4 – w województwie i 1 – w powiecie. Liceum otrzymuje tytuł “Srebrnej Szkoły 2018”.
 15-17.06.2018  X Jubileuszowy Zjazd Absolwentów w 105 rocznicę powstania szkoły. Odsłonięcie tablicy poświęconej Janowi Głogowskiemu.
 1.09.2018  Na kolejny rok szkolny dyrektorem szkoły pozostaje Sławomir Miszczuk, a wicedyrektorem Piotr Pobiega.
 I 2019  W rankingu liceów ogólnokształcących „Perspektyw” szkoła usytuowała się na 115 miejscu w Polsce, 3 – w województwie i 1 – w powiecie.
Liceum otrzymuje tytuł “Złotej Szkoły 2019”. W Rankingu Maturalnym “Chreptowicz” jest sklasyfikowany na 107 miejscu w Polsce i 2 w województwie świętokrzyskim (a 1 wśród szkół publicznych).
8-26.04.2019 Nauczyciele liceum przystępują do ogólnopolskiego strajku.
VII 2019 Ostatnia rekrutacja do liceum 3-letniego i pierwsza do 4-letniego. Do szkoły od września przyjdzie tzw. “podwójny rocznik”.
VIII 2019 Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły wygrywa dr Małgorzata Górecka – Smolińska.
1.09.2019 Liceum przekształca się z 3-letnigo w 4-letnie. Nazwa szkoły pozostaje bez zmian.
IX 2019 Dr Małgorzata Górecka – Smolińska obejmuje funkcję dyrektora szkoły na 5-letnią kadencję. Wicedyrektorem szkoły pozostaje Piotr Pobiega.
I 2020 W rankingu liceów ogólnokształcących „Perspektyw” szkoła usytuowała się na 188 miejscu w Polsce, 6 – w województwie i 1 – w powiecie. Liceum otrzymuje tytuł “Złotej Szkoły 2020”. W Rankingu Maturalnym “Chreptowicz” jest sklasyfikowany na 187 miejscu w Polsce i 5 w województwie świętokrzyskim (3 wśród szkół publicznych).
11.03.2020 Zawieszenie zajęć szkolnych w epidemią koronawirusa SARS-COV-2. Kilka dni później rozpoczyna się nauka zdalna.
V-VI 2020 Nietypowy koniec zajęć dla maturzystów. Ze względu na epidemię odebrali tylko świadectwa ukończenia szkoły. Egzamin maturalny przesunięty na czerwiec.
3.07.2020 Zakwalifikowanie liceum do programu “CYBER.MIL z klasą”. Jako jedyne liceum w województwie będziemy kształcić przyszłych specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa
I 2021 W rankingu liceów ogólnokształcących „Perspektyw” szkoła zajęła 317 miejscu w Polsce, 7 – w województwie i 1 – w powiecie. Liceum otrzymuje tytuł “Srebrnej Szkoły 2021”.
IX 2021 Rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego, w tym inauguracja programu “CYBER.MIL z klasą”. Jest to jednocześnie ostatni rok nauki uczniów po gimnazjum.
I 2022 W rankingu liceów ogólnokształcących „Perspektyw” szkoła zajęła 317 miejscu w Polsce, 6 – w województwie i 1 wśród szkół publicznych w powiecie. Liceum otrzymuje tytuł “Srebrnej Szkoły 2022”. W Rankingu Maturalnym “Chreptowicz” jest sklasyfikowany na 277 miejscu w Polsce.
V 2022 Ostatni rocznik maturzystów, którzy ukończyli gimnazjum, przystępuje do matury. Po 20 latach koniec istnienia szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Skip to content