Powiat Ostrowiecki realizuje projekt

pt. „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!”

 

Projekt finansowany jest  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
Poddziałanie: RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe).

 

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych oraz umiejętności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) w procesie uczenia się u 600 uczniów (394 uczennic, 206 uczniów) z klas I-IV Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącego nr I i Liceum Ogólnokształcącego  nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz 32 nauczycieli (28 kobiet, 4 mężczyzn).

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach (łącznie 1600h) z obsługi programu MS Office 365.  Dla nauczycieli zaplanowano warsztaty z obsługi programu MS Office 365 oraz administrowania sieciami komputerowymi.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji zajęć.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2021 r. – 30.06.2022 r.

Kwota dofinansowania: 415 362,50 zł, wkład własny 59 200,00 zł

 

Punkty informacyjne:

Zespół Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcące nr I im. Stanisława Staszica

Ul. Jana Kilińskiego 19

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: 41 265 44 32

Liceum Ogólnokształcące  nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim im. Joachima Chreptowicza

Ul. Jana Rosłońskiego 1

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: 41 266 61 62

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ul. Iłżecka 37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: 41 247 52 15

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content